img 050-6861496
talmiclinic@gmail.com
img שדרות אהרון קציר 1 , תל השומר, רמת גן.
13th אוגוסט

2013

חולשה או שיתוק מיתר קול עלולים להביא לפגיעה באיכות הקול, צרידות, עייפות במאמץ קולי ואף לאספירציות חוזרות (הקדמת קנה לוושט).שיתוק יכול לקרות ...