img 050-6861496
talmiclinic@gmail.com
img שדרות אהרון קציר 1 , תל השומר, רמת גן.
4th אוגוסט

2013

מדובר בקבוצה של נגעים שפירים (לא סרטניים) בתוך מיתרי הקול או ברירית המצפה אותם. נגעם אלו הינם מהגורמים השכיחים ביותר לבעיות קול ומתחלקים ...